نوبت دهی آنلاین آئین نامه و عملی
خانه / مدیریت آموزش

مدیریت آموزش

مدیریت وکارکنان آموزشگاه ابتکارافتخاردارندباتشکیل اتاق فکرواستفاده ازافکارجمعی وبکارگیری ایده های خلاقانه تمام تلاش خودرادرمحورهای ذیل بکارگیرند:

-رضایتمندی هنرجویان ازفرآیندهای آموزش تئوری وعملی

-حفظ حقوق هنرجویان

-استفاده ازمربیان باتجربه ومتعهدبه آموزش بهینه رانندگی

-طراحی وبکارگیری نظام پایش آموزش بویژه عملی رانندگی

درنظام پایش مکانیسم ویژه ای جهت کنترل ونظارت برفرآیندآموزش عملی طراحی شده تاهنرآموزبصورت مستمرحمایت ونظارت مدیررابرکیفیت آموزش احساس نموده وتلاش خودرابرای کسب بهترین نتیجه بکارببندد.
درآموزشگاه ابتکارهدف کسب بهترین نتیجه برای هنرجویان است واین هدف باهمکاری مستمرهنرجویان باآموزشگاه کسب می شود.