نوبت دهی آنلاین آئین نامه و عملی
خانه / نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی آنلاین

نوبت دهی آزمون شهر نهایی

نوبت دهی آزمون آئین نامه مقدماتی   نوبت دهی آزمون آئین نامه نهایی

نکته: هنرجویان گرامی دقت داشته باشید جهت اخذ نوبت آزمون مقدماتی و نهایی حداقل یک هفته از مردودی قبل باید گذشته باشد

نکته: برای آزمون آئین نامه مقدماتی ساعت ۲ بعدازظهر و آزمون آئین نامه نهایی – آزمون شهر نهایی ساعت ۷ صبح در آموزشگاه حضور یابید